Kielce-cd

Moderator: dalmibea

Kielce-cd

Postprzez dalmibea » Śr lis 10, 2010 1:35 pm

Witam,
Wysy³amy do Pañstwa ten mail w zwi±zku z naj¶wie¿szym "odkryciem" wyj±tkowej brutalno¶ci i zorganizowanego, zalegalizowanego przez w³adze miasta Kielce, drêczenia zwierz±t.

Fundacja EMIR walczy w obronie tych, którzy sami broniæ siê nie potrafi±. Coraz czê¶ciej udaje nam siê uzyskaæ wyroki skazuj±ce dla osób ³ami±cych ustawê o ochronie zwierz±t i z premedytacj± znêcaj±cych siê nad zwierzêtami.

Byli¶my w schronisku w Kielcach, udokumentowali¶my to, co tam zobaczyli¶my. Dokumentacja jest wstrz±saj±ca. Martwe psy, których przyczyny ¶mierci napewno nie mo¿na nazwaæ "naturaln±" - tak chude ¿e ¿o³±dek przyrós³ im do grzbietu, poranione psy, z oderwanymi kawa³kami cia³a, psy z po³amanymi ¿ebrami, psy które odesz³y w mêce z pian± na pysku - lista jest d³uga...

Rozmawiali¶my z w³adzami Miasta Kielce, doszli¶my do "porozumienia" - co z tego, gdy nikt tego "porozumienia" nie realizuje. Patrzymy bezsilni, jak w schronisku nadal panuje nosówka, jak psy padaj± - zagryzione przez swoich wspó³towarzyszy niedoli lub od kopniêæ niecierpliwego personelu.... Jak suki szczeni± siê w ogólnych boksach i matki nie s± w stanie zapewniæ maluchom ochrony przed g³odn± czered±....

Schronisko kieleckie to pañstwo w pañstwie, gdzie rz±dz± lokalne uk³ady socjalne.

Nie jest to jedyne takie schronisko w kraju - ale jest w pewnym sensie najwa¿niejsze.

Je¶li teraz tej walki nie wygramy, je¶li ta masakra bêdzie nadal trwaæ, wysy³amy wyra¼ne sygna³y, ze drêczenie zwierz±t jest akceptowane, "nieoficjalnie zalegalizowane".

Dlatego musimy do³o¿yæ wszelkich starañ aby stworzyæ precedens, aby pokazaæ Polsce i ¶wiatu, ¿e nie akceptujemy drêczenia zwierz±t. Musimy poprawiæ warunki zwierz±t w schronisku, a co siê z tym wi±¿e - wymieniæ ca³kowicie personel - nikt chyba nie wierzy, ze osoba, ktora kiedys kopa³a psa, nagle przestanie to robiæ.

Sami nie damy sobie z tym rady - potrzebujemy Pañstwa pomocy.

Prosimy o napisanie listu w tej sprawie do najwy¿szych w³adz RP - Pana Prezydenta i Pana Premiera. Nie petycji - a w³asnego, osobistego listu. Od siebie.

Prosimy równie¿ o powiadomienie o tym fakcie Prezydenta Kielc - nie wierzymy, ¿e dobrowolnie wp³ynie on na zmianê sytuacji - mia³ do tego wiele okazji - ale mo¿e naciski "z góry" sprawi±, ¿e jednak zabierze siê za to bardziej energicznie.

Prosimy o przekazanie tego maila dalej. O robienie "ha³asu" wszêdzie, gdzie siê da - w prasie, radio, telewizji, wszêdzie gdzie Pañstwo maj± doj¶cie.

Schronisko w Kielcach to plama na naszym sumieniu. Milczenie jest biern± akceptacj±.

Mail zajmie tylko parê minut, nie musi byæ d³ugi. Ale w³asny. Bardzo prosimy. Teraz, nie jutro.

Poni¿ej podajê adresy mailowe:
Pan Prezydent RP - listy@prezydent.pl
Pan Premier RP - kontakt@kprm.gov.pl
Pan Prezydent Kielc - zofia.biel@um.kielce.pl

Prosimy równie¿ o podpisanie petycji w tej sprawie do prezydenta Kielc http://www.petycje.pl/

Dziêkujemy Pañstwu w imieniu tych, którzy sami broniæ siê nie potrafi±.


Poni¿ej - bie¿±ca informacja o schronisku w Kielcach:

http://fundacja-emir.pl/aktualnosci/SCH ... kielce.htm

"Jeste¶my ich g³osem,
ich wo³aniem o godne traktowanie,
o mi³o¶æ i spokojne miejsce na Ziemi!"

Z powa¿aniem
Hanna Michnik

http://fundacja-emir.pl/
Avatar użytkownika
dalmibea
Site Admin
 
Posty: 6291
Dołączył(a): So lut 20, 2010 5:58 pm

Powrót do OGŁOSZENIA/OSTRZEŻENIA/PETYCJE

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron